Jump to content

пӏэзэпыхыу

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: НАРЕЧИЕ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [pʹɐzɐ'pǝxu:]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [пӏ] + э + зэ- + пы- + [х] + -ыу

МЫХЬЭНЭ

  1. Еплъ псалъафэ зэпыщӀахэр.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • пӏэзэпыхыу: see псалъафэ зэпыщӀахэр
УРЫСЫБЗЭ
  • пӏэзэпыхыу: см. псалъафэ зэпыщӀахэр

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын