Jump to content

ресторан

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: ресторан < французыбзэ: restaurant = зэфӀэзыгъэувэж

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [rʲɪstɐˈran]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [ресторан]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: ресторан рестораныр -- ресторанхэр
Эргативнэ: ресторан рестораным -- ресторанхэм
Послеложнэ: ресторанкӀэ ресторанымкӀэ ресторанхэкӀэ ресторанхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: ресторану ресторанырауэ ресторанхэу ресторанхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Шхыныгъуэ лъапӀэхэр, фадэхэр заказкӀэ къебгъэхь щыхъу шхапӀэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Рестораным щышхэн.
 • ХьэгъуэлӀыгъуэр рестораным щегъэкӀуэкӀын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • ресторан: restaurant
 • Рестораным щышхэн: eat at a restaurant
 • ХьэгъуэлӀыгъуэр рестораным щегъэкӀуэкӀын: hold a wedding at a restaurant
УРЫСЫБЗЭ
 • ресторан: ресторан
 • Рестораным щышхэн: есть в рестране
 • ХьэгъуэлӀыгъуэр рестораным щегъэкӀуэкӀын: устроить свадьбу в ресторане.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын