Jump to content

реформэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: реформа < французыбзэ: réforme < латиныбзэн: reformare = зэхъуэкӀын.

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [rʲɪˈformɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [реформ] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: реформэ реформэр -- реформэхэр
Эргативнэ: реформэ реформэм -- реформэхэм
Послеложнэ: реформэкӀэ реформэмкӀэ реформэхэкӀэ реформэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: реформэу реформэрауэ реформэхэу реформэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. ЗэхъуэкӀыныгъэ (п. п. къэралым и щытыкӀэ, дзэм и къызэгъэпэщыкӀэ н.).

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Мэкъумэш реформэ.
 • Ахъшэ реформа.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • реформэ: reform
 • Мэкъумэш реформэ: agricultural reform
 • Ахъшэ реформа: monetary reform
УРЫСЫБЗЭ
 • реформэ: реформа
 • Мэкъумэш реформэ: сельскохозяйственная реформа
 • Ахъшэ реформа: денежная реформа

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын