ГТ-ЩЫӏЭЦӏЭ-Тхылъ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

4. -б -в -д -дж -дз -ж -жь -з -л -лъ -лӏ -м -н -п -пӏ -р -с -т -тӏ -ф -фӏ -хь -ц -цӏ -ч -ш -щ -щӏ - ТХЫЛЪ


Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: тхылъ тхылъыр -- тхылъхэр
Эргативнэ: тхылъ тхылъым -- тхылъхэм
Послеложнэ: тхылъкӀэ тхылъымкӀэ тхылъхэкӀэ тхылъхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: тхылъу тхылъырауэ тхылъхэу тхылъхэрауэ


Союзхэмкӏэ склоненэ:

-и:

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: тхылъи тхылъри -- тхылъхэри
Эргативнэ: тхылъи тхылъми -- тхылъхэми
Послеложнэ: тхылъкӏи тхылъымкӏи тхылъхэкӏи тхылъхэмкӏи
Обстоятельственнэ: тхылъуи тхылъырауи тхылъхэуи тхылъхэрауи

-рэ:

  • тхылъымрэ, тхылъхэмрэ


Бжыгъэхэмкӏэ склоненэ

  • тхылъитӏ, тхылъищ, тхылъиплӏ, тхылъитху, тхылъих, тхылъибл, тхылъий, тхылъибгъу, тхылъипщӏ, тхылъищэ


Плъыфэцӏэ кӏэщӏхэмкӏэ склоненэ

  • тхылъыщӏэ, тхылъыжь, тхылъыфӏ, тхылъышхуэ