Jump to content

Гуэлъхьэ:АдыгэцIэхэр

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

Абдул Адэлбий Азэмэт Албэч Алемэ Алёнэ Алий Алим Алътуд Анатолэ Андемыркъан Андзор Анзор Анютэ Аруан Аскэр Аскэрбий Аслий Аслъэн Аслъыжан Астемир Ахьмед Ашэбей Ашэмэз

Баблинэ Багъ Балэ Баринэ Батрэз Батыр БатIэ Бацэ Башир Бэвыкъуэ Бэтокъуэ Бэчмызэ Берд Беслъэн БетIал Бзу Билал Бинэ Бицу Блауэ Блашэ Бланэ Блэнауэ Болет Борэныкъуэ Борис Борыкъуэ Брул Бубэ Быбэ Быдэ Былэ Быцэ

Валентинэ

Гуащэгъагъ Гуащэдахэ Гуащэкъарэ Гуащэлинэ ГуащэлъапIэ Гуащэмахуэ Гуащэнагъуэ Гуащэнащхъуэ Гуащэнэ Гуащэней Гуащэпэж Гуащэхужь Гуащэхъурей Гуэгущэ Гужажьэ Гулэз Гунэс ГуфIэ Гуш

Гъуэтыж Гъубжокъуэ ГъукIэ Гъурэ Гъурнау ГъущI ГъущIыпсэ

Дадусэ Дамэлей Данэ Данэху Данизэт Данил Дарыкъуэ Даур Дахащэ Дахэ Дахэжан Дахэлинэ Дахэнагъуэ Дахэпс Дахэуэс Дахэунэ Дэбагъуэ Дэгъазэ Динэ Дисэ Думэсарэ Дыгъэ Дыгъужь Дыжьын Дыщэ Дыщэнэ

Джэлэс Джэрий Джэримэс

Дзазу ДзэщIэкъу Дзу Дзулэ Дзунахъуэ

Едыдж Езауэ Екъуб Елберд Елгъэр Елдар Емыш Ержыб Ерокъуэ Ерустам

Жагъуэ Жамбот Жан Жаннэ Жанпагуэ Жансэхъу Жансурэт Жантий Жанхужь Жанхъуэтекъуэ Жануэс Жэбагъы Жыгун Жылэгуащэ

Жьахъуэ

Задин Зазэ Зазинэ Залинэ Залым Зарэ Зауэ Заужан Заур Зэлыкъуэ Зеикъуэ Зейнаб Зизэ Зитэ Зозэ Зорэ Зубер Зузэ Зулий Зураб Зурят Зылэ Зырамыку

Ибрэхьим Идар Инал Иналыкъуэ Индрис Индырбий Исмэхьил Исмел Исуф Иуан

Кашиф Кэзибан Кэлэмэт Кэмал

Кулэ Кущбий Кушыку

КӀыщокъуэ КӀыщым

КIуакIуэ КIукIуэ КIулэ КIунэ КIурацэ КIурэ КIуцэ

Къабзэ Къагырмэс Къазбеч Къамбот Къамылыкъуэ Къандыгъэ Къанкъуэщ Къанмахуэ Къанщауэ Къаныкъуей Къарэ Къардэн Къэбард Къэжэр Къэзыгъазэ Къэрэбий Къэрэгъэш Къэрэжан Къэрмокъуэ Къэрней Къэтхъэн

Къубатий Къурашэ Къургъуокъуэ Къущхьэ

Лалэ Лалинэ Лалуцэ Ланэ Лаху Лацэ Лашын Лашынкъей Лела Ленэ Лерэ Лизэ Линэ Лиуан Лол Лу Лусан Лусанэ Лусенэ ЛутI Лыху Людэ Люсэ Ляцэ

Лъакъуэдыгъу Лъэгъур Лъэмахуэ Лъэпщкъан Лъэпщыкъуэ Лъостэн

ЛIыфI ЛIыхъу

Мадинэ Мазэ Мазэгъуэ Марие Маринэ Мартин Марям Марян Марят МатIэ Махуэ Машэ Маш Мэзан Мэзыкъуэ Мэран Мэрем Мэремыкъуэ Мэржан Мэруан Мэрям Мэрян Мэрят Мэшыкъуэ Музрач Мурад Мурат Мурид Мусэ Мухьэмэд Мухьэмэт Мызэ Мылацэ Мысост МытIэ

Нагъуэ Надие Назир Назирэт Назифэ Назыч Налинэ Нало Налъмэс Наржан Нартан Нартшу Нартыкъуэ Нарыч Наурыз Нахъуэ Нащ Нащхъуэ Нащыр Нэкъуэлэн Нэмэт Нэсрэн Нэфо НэфIыцIэ Нэхунэ Нэхущ Нэхъдахэ Нэхъурей Нэщауэ Нэщхъуэ НэщIыху Нунэ Нурэ Нурдин Нуржан Нурмахуэ

Омран

Пагуэ Пакъ Парий Пётр Псэбыдэ Псэин Псэун Псыгуэнсу ПсыкӀэху Псынэдахэ Пхъукъуэ Пхъумахуэ Пщыбий Пщызэбий Пщыкъан Пщымахуэ

ПӀатӀ ПӀытӀэ

Рифат

Сакынат Салимэ Самихь Самия Санэ Саримэ Сэлим Сэлихь Сэрэбий Сэрэт Сэрмакъ Сэрымэ Сэтэней Сосрыкъуэ СулътIан Сумэрджэн СулътӀан Сурэт

Тамарэ Тамбий Тамбукъан Таужан Темболэт Тембот Темрокъуэ Темыр Темыркъан Темырыкъуэ Тепсэрыкъуэ Теуэ Теунэ Теунэж Тотрэш Тумэ Тхьэзэплъ Тхьэкъуахъуэ Тызыл

ТӀалиб ТӀэмашэ ТӀэфэ ТӀутӀэ ТӀыгъур

Увжакъуэ Увыж Уэзы Уэзырмэс Уэсмэн Улэ Умар Унэж Урыху Ушт

Фадие Фаинэ Фаридон Фаризэт Фарузэ Фарукъу ФатӀимэ ФуIэд

ФIыцIэ

Хужь Хужьей Хунэ Хурэ Хуцэ

Хьэбалэ Хьэбацэ Хьэбэз Хьэбыж Хьэбылацэ Хьэбыту Хьэбыцу Хьэгуцырэ ХьэжакӀуэ Хьэзешэ Хьэзрэт ХьэкIашэ Хьэкъарэ Хьэлацэ Хьэлия ХьэматI Хьэмац Хьэмаш Хьэмащэ Хьэмгъуэт Хьэмид Хьэмус Хьэмыщэ Хьэнахъуэ Хьэнащхъуэ Хьэнэф Хьэныкъуэ Хьэпагуэ Хьэпакъэ ХьэпатӀ Хьэпахъуэ Хьэпэхъу ХьэпӀотӀ Хьэрун Хьэсанш Хьэсэн Хьэсен Хьэсет Хьэсит Хьэтал Хьэтау Хьэтокъущокъуэ Хьэту ХьэтIиф ХьэтIутI Хьэутий ХьэIуцэ ХьэфIыцIэ Хьэцу Хьэцырэ ХьэцӀыкӀу Хьэчим ХьэщIымахуэ Хьид Хьикмэт Хьудэ

Хъанэ Хъаний Хъерлы Хъыдэзпагуэ Хъызыр Хъымсад

Хъудэ Хъужьланэ Хъужьнагъуэ Хъужьпагуэ Хъуранщ Хъурей Хъусен

Цацэ Цу Цуркэ Цуцэ Цыцэ

ЦIагъуэ ЦIамыкъуэ ЦIацIэ ЦIэлу ЦIэус ЦӀунэ ЦIутIэ ЦIумаш ЦIывынэ ЦIыкIуш ЦIырау ЦIыпIынэ ЦIыцIу

Чанэ Чацэ Чачий Чэзибан Чэлэщ Чэлий Чэло Чэрим Чэрыуан Чэсэм Чэшиф Чывэ Чылар Чыматокъуэ Чышбэч

Шам Шэрэдж Шортэн Шужьей Шумахуэ Шунахъуэ Шупагуэ Шухьиб

Щам Щауэ Щауей Щэбэтыкъуэ Щхьэмахуэ Щхьэныкъуэ Щхьэцплъыжь

Яхуэмгъуэт

Юлэ Юнкэ Юрэ Юрий Ютэ

Iэбэху Iэбэхунэ Iэбу Iэдахэ Iэдэм Iэдэу IэдэфIэ Iэдииху Iэдыщэ Iэзэ Iэзид Iэзидэ Iэкандэ Iэлацэ Iэмин Iэминат Iэмщыз Iэмыдэ IэпафIэ IэпэIэсэ Iэпсэ Iэпсэгъу Iэпщэху Iэрыхуэ Iэсанэ Ӏэсият Iэсхьэд Ӏэсят Iэуэс Iэужан Iэулинэ Iэуний IэфI IэфIусэ IэфIыпсэ IэхуэфI Iэюб Iилэ

Iубзэ Iудахэ Iумахуэ IумащIэ Iунат IуфIэ Iущгуащэ Iущнагъуэ Iущнанэ Iущынэ