Гуэлъхьэ:Шэрджэс - къэбэрдей псалъалъэ кIэщI

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ
Шэрджэс - къэбэрдей псалъалъэ кӀэщӀ

Псалъэ 400-м нэблагъэ итщ

Шэрджэсыбзэ
Къэбэрдеибзэ
айэ нтӀэ, атӀэ
амдж абдж
аргъей гъур, уэд
аргъзэрагъыж быдэ, къэзэр
балид делэ, ахьмакъ
басмэ чэсыргей
бэтэгъэ лъагапӀэ
бэтэх 1. ехыгъуэ, егъэзыхыгъуэ 2. лъахъшэ, хэщӀыхьа, мылъагэ, мыин
бгъэжь бгъэ
берычэт къулеигъэ, къулеягъ, беигъэ
бетӀо 1. насыпыншагъэ, мыгъуагъэ, бэлыхь, нэщхъеягъуэшхуэ, гухэщӀ, гуауэ 2. нэщхъеягъуэ, гузэвэгъуэ
бещтоу къуэкӀыпӀэ жьы
бжэндэхъу бжэнтхьэху
бжэнтхьэпэху бжэнтхьэху
бжьы бгы
бжьыныфэ удзыфэ, щхъуантӀэ
бзылъхугъэ ӀуэхущӀэ цӀыхубз къулыкъущӀэ
бзын пыупщӀын, упщӀэтэн
бидолэ кӀэлындор, пырхъуэ
бидолэ цӀыкӀу кӀэлындор цӀыкӀу, пырхъуэ цӀыкӀу, къыӀущӀыкӀа тетыпӀэ
блэфтын блэкӀын, фӀэкӀын, блэжын, фӀэжын, щхьэщыкӀын
бохъусыж! уэхъусыж!
быбын лъэтэн; лъеин
бынш ерыщ
быркутщ 1. пшэр, фафӀэ, гъум 2. хъурей
бырсыр 1. Ӏэуэлъауэ, зэрызехьэ, зэрызекъуэ, зэрызелъафэ; Ӏэуэлъауэ щыкуэд; Ӏэуэлъауэшхуэ 2. Ӏэуэлъауэ, Ӏэуэлъауэ макъ, макъ
бырсыру Ӏэуэлъауэу, зэрызехьэу, зэрызекъуэу
бырсырын Ӏэуэлъэуэн, дымын
бысым гуащэ унэгуащэ
весэ тэрэзэ
гын хущхъуэ
гуащӀафӀэ 1. зызыубгъуа, куэд къызэщӀэзубыдэ, куэд зыхэт 2. Ӏэхуитлъэхуит, хуит
гуащӀэв лъэщ, къарууфӀэ
гуэщӀын 1. текӀуэн; пэлъэщын, шэчыфын 2. щӀын, лэжьын, ухын, гъэзэщӀэн
гуэщӀыныгъэ гъэзэщӀэныгъэ
гуеигъэ лӀыгъэ, лӀыхъужьыгъэ, хахуагъэ
гуей 1. лъэщ, къарууфӀэ 2. хахуэ, хъыжьэ, лӀыхъужь, гушхуэ, шынэ зымыщӀэ, лӀыгъэ зыхэлъ, лӀыхъужьыгъэ къэзыгъэлъагъуэ, мышынэ, къэмылэнджэж 3. ерыщ, къимыкӀуэт
гуейуэ 1. ерыщу, къимыкӀуэту 2. лӀыгъэ хэлъу, лӀыхъужьу, хахуэу, хъыжьэу
гузэвэгъуэ пӀэщӀэгъуэ, щӀэх, псынщӀэ
гузэвэгъуэу псынщӀэу, щӀэхыу, псынщӀэ дыдэу, щӀэх дыдэу, икӀэщӀыпӀэкӀэ, пӀалъэншэу, пӀалъэ имыӀэу
гузэвэн пӀэщӀэн, епӀэщӀэкӀын, еужьэрэкӀын
гузэвэх пӀащӀэх
гузэпыщӀ хьэлъэ, гугъусыгъу
гумэщӀыгъэ гузэвэгъуэ, гузэвэныгъэ, пӀейтеиныгъэ
гумэщӀын 1. пӀейтеин, гузэвэн 2. шэчын, псэм дэкӀын, гум щыщӀэн
гумэщӀыныгъэ щыщӀэныгъэ, псэкӀэ зыхэщӀэныгъэ
гумыӀу мыгуапэ, гурымыхь, мыгуакӀуэ, мылъагъугъуафӀэ, Ӏуплъэгъуей
гууз гъуэзэджэ, фӀы дыдэ, телъыджэ, хъарзынэ, дэгъуэ
гуузу гъуэзэджэу, фӀы дыдэу, телъыджэу
гущӀэ псэ
гъэбарыкъын щыгъуазэ щӀын; хэӀущӀыӀу щӀын, гъэӀун
гъэбылын дыгъун, къэдыгъун, гъэдымын
гъэбылъын гъэпщкӀун
гъэгумэщӀын 1. и жагъуэ щӀын, егуэуэн, щхьэкӀуэ щыщӀын 2. гъэпӀейтеин, гъэгузэвэн
гъэгъун пыупщӀын, упщӀэтэн
гъэдыгун егъэхын, егъэлъэтэхын
гъэкуэшын гъэӀэпхъуэн, нэгъуэщӀ щӀыпӀэ гъэувын, нэгъуэщӀ щӀыпӀэ хьын
гъэкӀуэсэн гъэункӀыфӀын
гъэкӀуэшын нэгъуэщӀ щӀыпӀэ шэн, гъэӀэпхъуэн; зэпрышын
гъэпсын 1. гъэсэн, егъэджэн, пӀын 2. зэгъэпэщыжын, щӀыжын, зэгъэзэхуэжын, зэфӀэгъэувэжын, гъэтэмэмыжын 3. зэлъыӀухын, зэщӀэкъуэн 4. щӀын, ухуэн
гъэтэрэзыжыгъуей хьэлъэ, гугъусыгъу
гъэтэрэзын 1. зэгъэзэхуэжын, гъэзэкӀуэжын, хэлэжьыхьыжын; гъэкӀуэдын 2. гъэтэмэмын, гъэбелджылын, убзыхун, гурыӀуэгъуэ щӀын
гъэтӀылъын щӀэлъхьэн
гъэщыпкъэн 1. гъэзэщӀэн 2. гъэпэжын, гъэзэкӀуэн
гъэщыпкъэныгъэ гъэзэщӀэныгъэ
гъейшеин сымэджэн, уз къеузын
гъейшей сымаджэ, уз; гукъыдэмыж
гъуанткӀуэ ткӀуэпс
гъуэгуэгъу гъусэ, гъуэгурыкӀуэгъу
гъуэжьлау Ӏуащхьэ
гъуэлэгъуасэ тэмакъкӀэщӀ
гъуэщэн щыуэн, щыуагъэ щӀын
гъун 1. гупсысэн, егупсысын 2. къэщӀэн, гу лъытэн, гум къэкӀын, акъылыр нэсын, хуэкӀуэн 3. пӀейтеин, гузэвэн
гъущӀыч гъущӀ кӀапсэ
дагъуэдашэ ныкъусаныгъэ, щыщӀэныгъэ, сэкъат, зэкӀэлъымыкӀуагъэ, дагъуэ
дадэжь 1. адэшхуэ; дадэ 2. лӀыжь
далэкӀэ тӀэкӀурэ, зэман мащӀэкӀэ, зэман гуэркӀэ
дамбру 1. зэуэ, занщӀэу, асыхьэту, псынщӀэ дыдэу 2. псынщӀэу, хуабжьу
дапхъэ 1. лъагапӀэ 2. телъхьэпӀэ, тегъэувапӀэ
даущ хъыбар
дэтхэнэрей 1. дэтхэнэ, къэс 2. хэти, сыти, дэтхэнэми
дыгъэгъазэ сэхуран, семышкӀэ
дыгъуасэнэхъыпэ вэсэмахуэ
дыгъумыдж гурбиян, пхъашэ, дыдж, жьэхъу
дыджпсыдж 1. зэраныгъэ къэзышэ, зэраныгъэ зыпылъ, зэран хъу 2. Ӏей, мыфӀ, мыщӀагъуэ, икӀэ, мыхъумыщӀэ
дыриин егъэхын, егъэлъэтэхын, екъухын
дяпэгъэм илъэс къакӀуэ
джагъдэ джабэ, бгъу
джадэ 1. ин, -шхуэ, гъумыщӀэ; щэджащэ 2. Ӏей, бзаджэ
джалгъуасэ быдэ, къэзэр, нэпсей, зызымыгъэнщӀ
джатэӀэпщэ пирог, дэлэн, хъыршын
джуныгу чэтэн
джырыдж 1. джафэ, зэтес 2. къабзэ, къабзэлъабзэ 3. цӀу
дзамцӀафэ яжьафэ, щхъуэ, гъуабжэ
дзэ хьэдзэ
езэгъын гурыӀуэн, зэгурыӀуэн, еухылӀэн, зэухылӀэн
ерагъ къарууншэ, къару мащӀэ, гуащӀэ мащӀэ
ерейуэ ерагъыу, мащӀэ дыдэу, тӀэкӀунитӀэу
ерыуандж Ӏуэхуншэ, хьэулей
ефэхъуэхын къыкъуэкӀын, къэлъэгъуэн; къыщӀэувэн, къыщӀэлъэдэн
еӀэн исын, сын иухын
жэгъуэрмэӀуу мыдахэ, мыдэгъуэ
жэмбореймэс фоч
жэщырыплъ хъумакӀуэ, плъыр, къэрэгъул
жылбыр кӀапсэ
жынж щӀыӀу
жьагъэ тхьэмбыл, жьэн
жьэрыӀуэ жьэрыжыӀэ, жьэрыӀуатэ, ӀуэрыӀуатэ, псалъэ
жьэрыӀуэу жьэкӀэ, псалъэкӀэ, жьэрыӀуатэу
жьгъыр къыр
загъуэрэ зэзэмызэ, языныкъуэкӀэ, пӀалъэкӀэрэ
зэгурэгужь ин дыдэ, иныщэ, зэрамыщӀэж, абрагъуэ
зэгъэцӀыхун 1. зэгъэщӀэн, зегъэсэн 2. къэщӀэн, зэхэхын
зэгъэчэпын щӀын, ухуэн
зэдыкӀыу псо, зэрыщыту, къанэ щымыӀэу, къэмынэӀауэ, ирикъуу
зэзэгъын гурыӀуэн, зэгурыӀуэн, еухылӀэн, зэухылӀэн
зэнтхъ авос
зэпэхьэсын 1. зы щӀын, зэуӀу щӀын, зэгъэуӀун; купщӀэр къыхэхын 2. зэгъэпщэн, зэлъытын, зэпэлъытын, зэгъэщхьын, зэхуэгъэдэн
зэхэгъэкӀухьын зэхэщӀэн, зэӀыщӀэн, зэхэгъэзэрыхьын, зэхэпщэн
зэхэугъуэен зэхуэхьэсын, зэщӀэкъуэн, зэтелъхьэн, илъхьэн; зэхэугъуэен
зэщыгъэкъуэн Ӏей щӀын, зэгъэкӀуэкӀын, зэӀыгъэхьэн, гъэкӀуэдын
зэщыкъуэн Ӏей хъун зэкӀуэкӀын, зэӀыхьэн, кӀуэдын
зэщӀэугъуэен зэхуэхьэсын, зэщӀэкъуэн, зэтелъхьэн, илъхьэн; зэхэугъуэен
зыгъэбылъын зыгъэпщкӀун
зыдзи 1. зы, зырикӀ 2. мыӀейуэ, мыбзаджэу, хъарзынэу
икузыку ку
икӀэмыкӀэм икӀэм-икӀэжым
икърар псалъэ быдэ, тхьэрыӀуэ
иулъэпсыкӀын гъэкӀуэдын, щымыгъэӀэн, зэхэкъутэн, зэхэукӀэн, зэтеукӀэн
иулъэпсыкӀыныгъэ гъэкӀуэдыныгъэ, щымыгъэӀэныгъэ, зэхэкъутэныгъэ, зэхэукӀэныгъэ, зэтеукӀэныгъэ
карт сурэт
карт зытрегъэхын сурэт зытрегъэхын
карт техын сурэт техын
карт техыныгъэ сурэт техыныгъэ
карттех сурэттех
куэшын Ӏэпхъуэн
курхьэ хуэрэджэ; хуэрэджей
курхьэ жыг хуэрэджэ; хуэрэджей
кӀапцӀэ лъатэ, шхалъэ
кӀэдэкъэжь къызыфӀэмыӀуэху, гухэщтыншэ, хуэмычэф
кӀэдэкъэжьу емыгугъуу, къыфӀэмыӀуэхуу
кӀэдыгу пщӀантӀэ
кӀэлдорэ кӀэлындор, пырхъуэ
кӀэпс-нэпс мыузыншэ, сымаджэрилэ; зэкӀуэкӀа
кӀэпхын бостеикӀэ
кӀэпхъпщӀащэ чэтэн
кӀэфащэ быдэ, къэзэр нэпсей, зызымыгъэнщӀ
кӀуэсэн ункӀыфӀын
кӀуэцӀгуанэ ерыщ
кӀуохутэ плӀэ
кӀуохутэ цӀыкӀу плӀэ цӀыкӀу
къакъырэ гуэщ
къандзидзэ щхьэхужь, дадийщхьэху, шынэ-шынэ
къанжэкӀакӀэ къуаргъ
къарт жьы, жьы хъуа
къэубыдын джын, зэгъэщӀэн, зэгъэгъуэтын
къэугъуэин зэхуэгъэсын
къэхьэуэшей кофе
къэхъун къалъхун, дунейм къытехьэн
къэхъуныгъэ къалъхуныгъэ, дунейм къытехьэныгъэ
къэякъ кхъуафэжьей
къесыкъ быдэ, къэзэр нэпсей, зызымыгъэнщӀ
къехъулӀэн къэхъун, къыщыщӀын
къитхыкӀын Ӏэ тедзэн, къегъэхьын
къызэпыгъэзэн зыгъэзэн, зыкъэгъэзэн, зегъэзэкӀын, зыкъегъэзэкӀын
къызэпыгъэзын 1. гъэзэн, егъэзэкӀын, еӀуэнтӀэкӀын 2. Ӏубын, зэгъэдзэкӀын
къыхуэкӀуэн къэхъун, къыщыщӀын
къыцэ шэфтал; шэфталей
къыцэжыг шэфталей
къыцей шэфтал; шэфталей
къуафцӀэ 1. фӀыцӀэ 2. кӀыфӀ
къуедан ин, -шхуэ, гъумыщӀэ; щэджащэ
къущхьэ бгы, къурш
къущхьэжь акъужь
къущхьэмыщхьэ пхъэщхьэмыщхьэ
къущхьэхъучыпцӀэ екӀэпцӀэ; екӀэпцӀей
кхъыфцыф щӀыӀэ уз, пыхусыху
кхъыфцыф хъун щӀыӀэ къеуэкӀын, щӀыӀэ хыхьэн, пыхусыху хъун
кхъузанэщӀэ зэпрыдз
кхъухьшы капитан
лагъэ тепщэч
лалэ къарууншэ, къару мащӀэ, гуащӀэ мащӀэ
лэжьыгъэ гъавэ
лейкӀэ мыхьэнэншэу, пщӀэншэу, щхьэусыгъуэншэу, къимыкӀӀауэ
лъакъуэфӀэлъхьэ вакъэ, лъытӀэгъэн
лъапсэ лъабжьэ, къуэпс
лъэхълъэпцӀ щхьэпс, щхьэпсырых, дырийпсырий, акъыл псынщӀэ, кӀыритӀэмыритӀэ
лъэхълъэпцӀу щхьэпсу, щхьэпсырыхыу; акъыл псынщӀэу, акъыл кӀэщӀу, дырийпсырийуэ, кӀыритӀэмыритӀэу
лъэщӀэсӀупхъуэ щхьэгъубжэӀупхъуэ
лъхудий 1. псэ 2. цӀыху
матыху щхьэхынэ, хуэмыху, ажьмыжь
матыхугъэ щхьэх, щхьэхынагъэ, хуэмыхугъэ, ажьмыжьыгъэ
мэдахэ ландыщэ, къэлэрдэгу, хьэкъэлэр
мэжджытжыг сирень
мэракӀуэтумэ мэракӀуэӀэрысэ
мэрэчэн шакъэ
мэхъаджагъэ лӀыгъэ, лӀыхъужьыгъэ, хахуагъэ
мэхъаджэ 1. лӀыгъэ зыхэлъ, лӀыхъужь, хахуэ, лӀыхъужьыгъэ къэзыгъэлъагъуэ 2. лъэщ, къарууфӀэ 3. пӀащэ, ин, -шхуэ
мэхъаджэу лӀыгъэ хэлъу, лӀыхъужьу, хахуэу
мэшоку къэп
мышхумпӀей жыгей
мыӀумыщӀ укӀытэх
нанэжь анэшхуэ
напэлъагъу 1. зэӀущӀэ, зэхуэс, пщыхьэщхьэ 2. ӀущӀэныгъэ, хуэзэныгъэ
наужь фызыжь
нэбдзыфӀэ дахэ, дэгъуэ
нэгей быдэ, къэзэр нэпсей, зызымыгъэнщӀ
нэгъунэ нэс, нэсыху, нэсыхукӀэ, къэс, къэсыхукӀэ
нэмыщӀ нэгъуэщӀ, адрей
нэрыбгэ хэт, щыщ
нэрыплъэ нэгъуджэ
нэужь анэшхуэ
нэхъ 1. ауэ, къудей, фӀэкӀа, закъуэ 2. нэмыщӀ, фӀэкӀ
нэхъэрейуэ япэрауэ
нэӀэплъэщӀ напэӀэлъэщӀ
нур теплъэ
ныкъуей къухьэпӀэ жьы, бештоу
нысапӀэ-гушыӀэ хьэгъуэлӀыгъуэ, нысашэ, фызышэ
пакӀуэ езэгъ, хъун хуэдэ, хуэкӀуэ, хуэхъу, екӀу
пари 1. зы, зыми, зыри, зымикӀ, зырикӀ 2. мыӀейуэ, мыбзаджэу, хъарзынэу
пэмыщӀ нэгъуэщӀ, адрей
пэмыщӀауэ нэмыщӀ, фӀэкӀ
пэнэс япэ, япэрей, езанэ
пэрмэн мыхьэнэ, къигъэлъагъуэ; къикӀ
пэрымэ удз гъэгъа, гъэгъа дахэ, епэр, удз дахэ
пэс хъумакӀуэ, плъыр, къэрэгъул
пэхьэсын егъэпщэн, елъытын, егъэщхьын, хуэгъэдэн
пэхъуландэ мыгуапагъэ, мыгурыхьыгъэ, мыхъумыщӀэ, гуауагъэ, гукъеуэ
пэщхьэхуэ нэгъуэщӀ, адрей
пегъуэкӀын арэзы щӀын, зыхуей егъэгъуэтын зыхуейр гъэзэщӀэн
пкъыфӀэл Ӏэпкълъэпкъ, щӀыфэ, пкъы
поезд мафӀэгу
псэуалъэщӀ ухуакӀуэ
псы джэд бабыщ
псы къинэжа псы ина, шэдыпс
псы уэр толъкъун
псынэ псыкъуий
псынэдэгу псыкъуий
псыпс 1. псыгъуэ, пӀащӀэ 2. узыпхыплъ хъу; къабзэ, мыутхъуа
псытӀуалэ псыдыхьэ
псыхьэхухьэ дэӀэпыкъуэгъу, къуэдзэ
пхъапхъэ хуабэ
пхъэкъурул пхъэшыкъу, убыдыпӀэ
пщхьэпэ 1. фӀы 2. фӀагъ 3. зыми емыщхь, зыми хуэмыдэ, нэгъуэщӀым емыщхь, нэгъуэщӀым хуэмыдэ; щхьэхуэ, хэха
пщхьэпэу фӀыуэ
пщӀиплӀрэ пщӀырэ бгъущӀ
пыгъэзыкӀын щхьэхуэ щӀын, къыхэгъэщхьэхукӀын, къыхэхын, къыхэгъэкӀын, къыгуэхын, къыгуэгъэкӀын, пыгъэкӀын, пыгъэщхьэхукӀын, пычын
пыфэхъун къыкӀэрыхун, яужь къинэн
пыфсыф пыхусыху
пыщтыкӀын къыкӀэрыхун, яужь къинэн
пыӀуа-пылъа щхьэпс, щхьэпсырых, дырийпсырий, акъыл псынщӀэ, кӀыритӀэмыритӀэ
пыӀуа-пылъауэ щхьэпсу, щхьэпсырыхыу; акъыл псынщӀэу, акъыл кӀэщӀу, дырийпсырийуэ, кӀыритӀэмыритӀэу
пыӀукӀ Ӏэуэлъауэ, зэрызехьэ, зэрызекъуэ, зэрызелъафэ; Ӏэуэлъауэ щыкуэд; Ӏэуэлъауэшхуэ
пыӀукӀын Ӏэуэлъэуэн, дымын
пыӀукӀыу Ӏэуэлъауэу, зэрызехьэу, зэрызекъуэу
пӀастэгъэф щхьэхынэ, хуэмыху, ажьмыжь
пӀэтӀрэжан бэдрэжан, помидор
сэмэркъэу гушыӀэ
сэмэркъэуэн гушыӀэн
сэнтӀрэш шашкэ
сэху-фэху сырыху
табэ тебэ
тэкурэт Ӏэшэлъашэ, Ӏэгъуэблагъэ
тэрэз 1. пэж, тэмэм 2. фӀы
тэрэзу 1. тэмэму, пэжу 2. фӀыуэ
тэрэзыпӀэ пэж
тэхулъэху фагъуэ, фэ пыкӀа, фае
тебэнэн теуэн, тезэрыгуэн, зедзын, жьэхэлъэн
тегъэпхъухьын егъэщын, щӀегъэщэн, щын
тегъэсыхьын гъэкӀуэдын, тегъэкӀуэдэн, ӀэщӀэухэн
тейсей мыгуапэ, гурымыхь, мыгуакӀуэ, мылъагъугъуафӀэ, Ӏуплъэгъуей
тепхъухьын пыупщӀын, щын
той 1. къафэ 2. пщыхьэщхьэ, пшыхь 3. хьэгъуэлӀыгъуэ, нысашэ, фызышэ
тучан тыкуэн
тучантес тыкуэнтет, хьэпшыпыщэ
тхьэмадэ 1. нэхъыжь 2. псэлъыхъу, щауэ
тыкъум лъэпкъ, лъэпкъыгъуэ, лӀэужьыгъуэ
тӀамы апельсин
тӀамыфэ гъуэжь-плъыжьыфэ, апельсиныфэ, пхъыфэ
тӀасхъэ щэху
тӀощӀиплӀ ищӀ, пщӀей
тӀощӀитӀ плӀыщӀ, тӀощӀрэ пщӀырэ
тӀощӀищ хыщӀ
тӀощӀищрэ пщӀырэ блыщӀ
тӀымыщ пшэр, фафӀэ, гъум
уафэпшэ пшэ
убэрэпщын дэкӀуеин, зыӀэтын
убзэгъу къулейсыз, тхьэмыщкӀэ
ублыгун шхын
угъуэин 1. гъуэтын, иӀэ хъун 2. зэхуэгъэсын, зэхуэшэсын
удзбамэ щхьэхужь, дадийщхьэху, шынэ-шынэ
улэуа еша, езэша
улэун 1. вэжьэн 2. ешын, езэшын
улэуныгъэ еш, езэш; ешыныгъэ, езэшыныгъэ
улъэпсын 1. гъэкӀуэдын, тегъэкӀуэдын, щымыгъэӀэн, зэхэкъутэн, зэхэукӀэн, зэтеукӀэн 2. къэгъэсэбэпын
улъэпсыныгъэ гъэкӀуэдыныгъэ, щымыгъэӀэныгъэ, зэхэкъутэныгъэ, зэхэукӀэныгъэ, зэтеукӀэныгъэ
унагъуэ псэуалъэ унэлъащӀэ
унэгъуэн фыз къэшэн, къэшэн
унэгъуэцӀэ унэцӀэ
ухэсын унафэ щӀын, унафэ къэщтэн, ухын
ущхьэгъу щхьэусыгъуэ, къызыхэкӀар, фӀэгъэнапӀэ
ущхьэкӀун 1. и жагъуэ щӀын, егуэуэн, щхьэкӀуэ щыщӀын 2. мыдэн, хуэмыдэн, хуэмыщӀэн
ущхъуэрыцын пӀыщӀэн, щӀыӀэм исын
фабгъуэ бгъуэ, бгъуфӀэ
фэгъэлагъэ бзаджэ, хьэкӀэхукӀэ, хьилэ, хьилэшы, Ӏэмалшы, хьэкӀэпыч
фэпс щабэ, мыпхъашэ
фызыпхъэ къэшэн, ишэгъуэ, нысащӀэ
фӀэигъуэн хуеин, фӀэфӀын
фӀыцӀагъэ 1. кӀыфӀ, кӀыфӀыгъэ 2. бэлыхь, насыпыншагъэ, гуӀэгъуэ, мыгъуагъэ, нэщхъеягъуэшхуэ, гухэщӀ, гуауэ
хапӀэ щӀыпӀэ
хэгъуэгу хьэблэ, жэмыхьэт
хэдзын хэхын
хэукъуэн щыуэн, щыуагъэ щӀын
хэулэухьа еша, езэша
хэулэухьын ешын, езэшын
хэулэухьыныгъэ еш, езэш; ешыныгъэ, езэшыныгъэ
хэфэхъуэн 1. ехуэхын, хэхуэн 2. къехуэхын, къыпыхун; техуэн
хы уэр толъкъун
хуэзанщӀэ захуэ, захуагъэ зыхэлъ
хуэзанщӀэу захуэу, захуагъэ хэлъу
хуэмыхууз пыхусыху
хуэӀумэцӀэн фӀэфӀын, хуэхъуэпсэн
хуехь-нехь балигъ хъуа, зи ныбжь нэса
хьа хьэуэ
хьауи хьэуэ
хьэдзэпкъей 1. Ӏей, бзаджэ 2. зэраныгъэ къэзышэ, зэраныгъэ зыпылъ, зэран хъу
хьэрткъурт Ӏей, мыфӀ, мыщӀагъуэ, икӀэ, мыхъумыщӀэ
хьэцэрэцэн 1. пӀейтеин, гузэвэн 2. шэчын, псэм дэкӀын, гум щыщӀэн
хьэцэрэцэныгъэ щыщӀэныгъэ, псэкӀэ зыхэщӀэныгъэ
хьэцыбанэ цыжьбанэ
хьэцӀэпӀацӀэ хьэпӀацӀэ, гъудэбадзэ (псэущхьэ цӀыкӀухэр: бадзэ, бжьэ, хьэндырабгъуэ, н.)
хьейнапэ напэтех, укӀытэгъуэ, емыкӀу зыпылъ, хьэдыгъуэдахэ
хъарзынэ 1. къулеигъэ, къулеягъ, беигъэ 2. мыхьэнэ зиӀэ, пщӀэ зиӀэ 3. фӀыгъуэ, мылъку
хъахъэ пӀащӀэ, цӀырхъ
хъэхъэн 1. пхъэх 2. пыхын, зэпыхын
хъыжьэ хьэлъэ; ин
хъынкӀэлхьэлыуэ торт
хъуэт борэн
хъупхъэкӀей фӀы
хъупхъэкӀейуэ фӀыуэ
цейлъэщӀ шоткэ
цӀафтэ джафэ, зэтес
цӀахъуэ бжэн мыгъасэ
цӀынагъэ гущӀэгъу, гущӀэгъу хуэщӀыныгъэ, гу щӀэгъуныгъэ, фӀэпсэкӀуэдыныгъэ, псэкӀуэд
цӀынагъэ хуиӀэн гущӀэгъу хуэщӀын, игу щӀэгъун
цӀынэ псыф
цӀырмагуу гурбиян, пхъашэ, дыдж, жьэхъу
чэмыншэу сыт щыгъуи, сытым дежи, дапщэщи; щӀэмычэу, зэпымычу, зэпымыууэ
чэф нэжэгужэ, нэщхъыфӀэ, нэфӀэгуфӀэ
чобжэ куэбжэ
чыданэ гъущӀ кӀапсэ
чын щхьэхужь, дадийщхьэху, шынэ-шынэ
шаджэладжэ гугъу, хьэлъэ
шэдыгъуэ балий; балией
шэдыгъуей балий; балией
шэджыблэ щхъухь зыӀурылъ блэ
шэнилэ шакъэ
шхэигъэ лъатэ, шхалъэ
шылыч жыр
шырыхь ин, -шхуэ, гъумыщӀэ; щэджащэ
щэн-Ӏэдэб дуней тетыкӀэ, щытыкӀэ
щэнкӀэщӀ тэмакъкӀэщӀ
щхьэзэгъалъэ пирог, дэлэн, хъыршын
щхьэихауэ занщӀэу, нахуэу, нехьэкӀ-къехьэкӀ хэмылъу, щхьэтехыу, щхьэтечу
щхьэпсыншэ щхьэпс, щхьэпсырых, дырийпсырий, акъыл псынщӀэ, кӀыритӀэмыритӀэ
щхьэпсыншэу щхьэпсу, щхьэпсырыхыу; акъыл псынщӀэу, акъыл кӀэщӀу, дырийпсырийуэ, кӀыритӀэмыритӀэу
щыпкъагъ пэж
щыпкъэ 1. фӀы 2. пэж
щыӀэн псэун, къэгъэщӀэн
щӀэт шейщӀэт
щӀэтхэн Ӏэ тедзэн, къегъэхьын
щӀыгу щӀы Ӏыхьэ, щӀылъэ, унапӀэ, пакӀэ, щӀапӀэ
щӀыфэ жинт
ятӀэху мел
Ӏэбэгу Ӏэгъэбэгу
Ӏэгубжьэ фалъэ
Ӏэдэб дуней тетыкӀэ, щытыкӀэ
Ӏэджомэ куэд, куэду, зыкъуом, Ӏэджэ, нэхъыбэ
Ӏэмэ куэд, куэду, зыкъуом, Ӏэджэ, нэхъыбэ
ӀэмпӀэ мылъку
Ӏэнэмэт щэху
Ӏэндэгъупэ ӀэфракӀэ
ӀэпэӀэсагъэ Ӏэзагъэ, ӀэкӀуэлъакӀуагъэ
ӀэпэӀэсэ Ӏуэхум хуэӀэзэ цӀыху, цӀыху ӀэкӀуэлъакӀуэ, ӀэщӀагъэфӀ зиӀэ, ӀэпщӀэлъапщӀэ, мастер
Ӏэужь 1. зэфӀэкӀ 2. кърикӀуар, кӀэ зэригъуэта, зэриуха щӀыкӀэ
Ӏэхъугъуэ хъушэ, Ӏэхъушэ
Ӏэш узыфэ
ӀэщӀыб 1. нэгъуэщӀ, адрей 2. нэгъуэщӀ къэрал, хамэ къэрал
Ӏуэгу пщӀантӀэ
ӀуэхущӀэ 1. къулыкъущӀэ 2. лэжьакӀуэ 3. унафэщӀ, Ӏэтащхьэ
Ӏулъхьэ Ӏыхьэ, тыкъыр, бзыгъэ, кӀапэ, кӀанэ
Ӏулъхьэ цӀыкӀу Ӏыхьэ цӀыкӀу, тыкъыр цӀыкӀу, кӀапӀэ тӀэкӀу, бзыгъэ цӀыкӀу
ӀунтӀ 1. зы, зырикӀ 2. мыӀейуэ, мыбзаджэу, хъарзынэу
Ӏупэс Ӏей, бзаджэ
ӀурщӀыр 1. гуапэ, лъагъугъуафӀэ, гурыхь 2. дахэ, дэгъуэ