баш

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [bɑ:ʂ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [баш]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: баш башыр -- башхэр
Эргативнэ: баш башым -- башхэм
Послеложнэ: башкӀэ башымкӀэ башхэкӀэ башхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: башу башырауэ башхэу башхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. ЗытрагъащӀэу, зыщӀагъакъуэу къыщакӀухькӀэ къагъэсэбэп пхъэ яе кӀыхь.

ЩАПХЪЭХЭР

  • Уэнум баш егъуэт. Псалъэжьхэр
  • Ӏэщ гъэхъуным башрэ шыгъурэ хуейщ. Псалъэжьхэр

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • баш: stick, cane, rod, staff, crook
УРЫСЫБЗЭ
  • баш: палка, посох

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын