бзухьэгуагуэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [bzu:ħɐˈgʷɑ:gʷɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [бзу] + [хьэгу]+ а + [гу] + э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: бзухьэгуагуэ бзухьэгуагуэр -- бзухьэгуагуэхэр
Эргативнэ: бзухьэгуагуэ бзухьэгуагуэм -- бзухьэгуагуэхэм
Послеложнэ: бзухьэгуагуэкӀэ бзухьэгуагуэмкӀэ бзухьэгуагуэхэкӀэ бзухьэгуагуэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: бзухьэгуагуэу бзухьэгуагуэрауэ бзухьэгуагуэхэу бзухьэгуагуэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Гъатхэм пасэу къежьэ бзухэм ящыщ; уэгунэбзу.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • бзухьэгуагуэ: crested lark
УРЫСЫБЗЭ
  • бзухьэгуагуэ: жаворонок хохлатый

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын