лабораторэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

<урысыбзэ: лаборатория < латиныбзэ: labōrātōrium = лэжьапӀэ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɫəbərɐˈtorɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лаборатор] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лабораторэ лабораторэр -- лабораторэхэр
Эргативнэ: лабораторэ лабораторэм -- лабораторэхэм
Послеложнэ: лабораторэкӀэ лабораторэмкӀэ лабораторэхэкӀэ лабораторэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лабораторэу лабораторэрауэ лабораторэхэу лабораторэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. ЩӀэныгъэ къэхутэным щелэжь ӀуэхущӀапӀэ мыин дыдэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Химическэ лабораторэ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лабораторэ: laboratory, lab
  • Химическэ лабораторэ: chemical laboratory, chemistry lab
УРЫСЫБЗЭ
  • лабораторэ: лаборатория
  • Химическэ лабораторэ: химическая лаборатория

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын