лагъэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ˈɮɑ:ʁɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лагъ] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лагъэ лагъэр -- лагъэхэр
Эргативнэ: лагъэ лагъэм -- лагъэхэм
Послеложнэ: лагъэкӀэ лагъэмкӀэ лагъэхэкӀэ лагъэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лагъэу лагъэрауэ лагъэхэу лагъэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Тепщэч

ЩАПХЪЭХЭР

  • Лагъэм пӀастэ илъу, Ӏэгубжьэхэм шху ярыту Ӏэнэм тетт. ӀуэрыӀуатэ, фольклор

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лагъэ: plate, dish, platter
УРЫСЫБЗЭ
  • лагъэ: тарелка

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын