лакъырын

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɮɐqʹǝˈrǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лакъыр] + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "лакъырын"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

  1. Псэлъэн, уэршэрын.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лакъырын: talk, converse, chat
УРЫСЫБЗЭ
  • лакъырын: разговаривать, беседовать

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын