лаудан

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɮɑ:wǝˈdɑ:n]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лаудан]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лаудан лауданыр -- лауданхэр
Эргативнэ: лаудан лауданым -- лауданхэм
Послеложнэ: лауданкӀэ лауданымкӀэ лауданхэкӀэ лауданхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лаудану лауданырауэ лауданхэу лауданхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Данэ щэкӀ лъэпкъ, лодан.

ЩАПХЪЭХЭР

  • ПӀэм иплъхьэну псори лаудану зэщӀэлъхьэ. Ӏуащхьэмахуэ, журнал (художественный)

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лаудан: ludan, a variety of damask silk with a gloss
УРЫСЫБЗЭ
  • лаудан: лудан, сорт камки с лоском

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын