лей

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ПЛЪЫФЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ɮe:j]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [лей]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лей лейр -- лейхэр
Эргативнэ: лей лейм -- лейхэм
Послеложнэ: лейкӀэ леймкӀэ лейхэкӀэ лейхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лейуэ лейрауэ лейхэу лейхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Зэрыщытын, зэрыхъун хуей бжыгъэм, куэдагъым щӀигъу, къыдэхуэ.
 2. Хэха, хэӀэтыкӀа, егъэлея.

ЩАПХЪЭХЭР

 • Гум илъ кӀапсэ лейр къызохри кърухэр зызопх, сибгми изощӀэж. ХьэхъупащӀэ Амырхъан
 • Сэтэнейуэ нарт гуащэ, гуащэхэм я лей, дыгъэ бзийр зи нэкӀу, дыщэхэр зи куэщӀ. Нартхэр

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • лей: 1. excessive, extra 2. special
УРЫСЫБЗЭ
 • лей: 1. лишний 2. особый

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ɮe:j]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [лей]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лей лейр -- лейхэр
Эргативнэ: лей лейм -- лейхэм
Послеложнэ: лейкӀэ леймкӀэ лейхэкӀэ лейхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лейуэ лейрауэ лейхэу лейхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Къуаншагъэ, мыхъумыщӀагъэ.
 2. ЦӀыхугъэншагъэ, щӀэпхъаджагъэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Лей бзаджэ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • лей: 1. injustice 2. violence, evil
 • Лей бзаджэ: cruel injustice
УРЫСЫБЗЭ
 • лей: 1. несправедливость 2. насилие, зло
 • Лей бзаджэ: жестокая несправедливость

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын