леймыгъэгъу

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ПЛЪЫФЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɮe:jmǝˈʁɐʁʷ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лей] + мы- + гъэ- + -гъу

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: леймыгъэгъу леймыгъэгъур -- леймыгъэгъухэр
Эргативнэ: леймыгъэгъу леймыгъэгъум -- леймыгъэгъухэм
Послеложнэ: леймыгъэгъукӀэ леймыгъэгъумкӀэ леймыгъэгъухэкӀэ леймыгъэгъухэмкӀэ
Обстоятельственнэ: леймыгъэгъуу леймыгъэгъурауэ леймыгъэгъухэу леймыгъэгъухэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Лей зезыхьэм хуэзымыгъэгъу, къыщӀэзымыгъакӀуэ, зилъ зыщӀэж.

ЩАПХЪЭХЭР

  • ЯукӀа лъхукъуэлӀым и къуэ закъуэр къэхъумэ леймыгъэгъу бий яхуэхъункӀэ шынэри уэркъхэм мурад ящӀат Локъан лъэныкъуэ ирагъэзыну. Ӏуащхьэмахуэ, журнал (художественный)

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • леймыгъэгъу: not forgiving injustice
УРЫСЫБЗЭ
  • леймыгъэгъу: не прощающий несправедливости

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын