лейрыкӏуэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɮe:jˈrǝkʹʷɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лей] + -ры + [кӏу] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лейрыкӏуэ лейрыкӏуэр -- лейрыкӏуэхэр
Эргативнэ: лейрыкӏуэ лейрыкӏуэм -- лейрыкӏуэхэм
Послеложнэ: лейрыкӏуэкӀэ лейрыкӏуэмкӀэ лейрыкӏуэхэкӀэ лейрыкӏуэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лейрыкӏуэу лейрыкӏуэрауэ лейрыкӏуэхэу лейрыкӏуэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Еплъ псалъафэ зэпыщӀахэр.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лейрыкӏуэ: see псалъафэ зэпыщӀахэр
УРЫСЫБЗЭ
  • лейрыкӏуэ: см. псалъафэ зэпыщӀахэр

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын