лексикэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: лексика < ижьрей грекыбзэ: λεξικόν = псалъалъэ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ˈlʲeksʲɪkɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • лексикэ

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лексикэ лексикэр -- лексикэхэр
Эргативнэ: лексикэ лексикэм -- лексикэхэм
Послеложнэ: лексикэкӀэ лексикэмкӀэ лексикэхэкӀэ лексикэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лексикэу лексикэрауэ лексикэхэу лексикэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Псалъалъэм итын, ихуэн хуейуэ бзэм псалъэу иӀэр.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Бзэм и лексикэ.
 • Лексикэ къулей.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • лексикэ: vocabulary
 • Бзэм и лексикэ: the vocabulary of a language
 • Лексикэ къулей: a rich vocabulary
УРЫСЫБЗЭ
 • лексикэ: лексика
 • Бзэм и лексикэ: лексика языка
 • Лексикэ къулей: богатая лексика

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын