лингвистикэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: лингвистика < латиныбзэ: lingua = бзэ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [lʲɪnɡˈvʲisʲtʲɪkɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • лингвистикэ

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лингвистикэ лингвистикэр -- лингвистикэхэр
Эргативнэ: лингвистикэ лингвистикэм -- лингвистикэхэм
Послеложнэ: лингвистикэкӀэ лингвистикэмкӀэ лингвистикэхэкӀэ лингвистикэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лингвистикэу лингвистикэрауэ лингвистикэхэу лингвистикэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Бзэхэр зыдж щӀэныгъэ лъэпкъыгъуэ; бзэщӀэныгъэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Лингвистикэм дихьэхын.
 • Лингвистикэм иӀэ ехъулӀэныгъэхэм щыгъуазэ зыщӀын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • лингвистикэ: linguistics
 • Лингвистикэм дихьэхын: get involved in linguistics
 • Лингвистикэм иӀэ ехъулӀэныгъэхэм щыгъуазэ зыщӀын: acquaint yourself with the achievements of linguistics.
УРЫСЫБЗЭ
 • лингвистикэ: лингвистика
 • Лингвистикэм дихьэхын: увлекаться лингвистикой
 • Лингвистикэм иӀэ ехъулӀэныгъэхэм щыгъуазэ зыщӀын: ознакомиться с достижениями лингвистики.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын