лирическэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ПЛЪЫФЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: лирический < ижьрей грекыбзэ λυρικός > λύρα = лирэ (музыкальнэ Ӏэмэпсымэ)

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [lʲɪˈrʲit͡ɕɪskɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лирическ] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лирическэ лирическэр -- лирическэхэр
Эргативнэ: лирическэ лирическэм -- лирическэхэм
Послеложнэ: лирическэкӀэ лирическэмкӀэ лирическэхэкӀэ лирическэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лирическэу лирическэрауэ лирическэхэу лирическэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. лирикэ псалъэм къытекӀа плъыфэцӀэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лирическэ: lyric, lyrical
УРЫСЫБЗЭ
  • лирическэ: лирический

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын