литературэбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: литература < латиныбзэ: litteratura (literature) = Ӏэрытх, тхыгъэ, азбукэ > littera (litera) = хьэрф + бзэ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [lʲɪtʲɪrɐˈturɐbzɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [литературабз] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: литературэбзэ литературэбзэр -- литературэбзэхэр
Эргативнэ: литературэбзэ литературэбзэм -- литературэбзэхэм
Послеложнэ: литературэбзэкӀэ литературэбзэмкӀэ литературэбзэхэкӀэ литературэбзэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: литературэбзэу литературэбзэрауэ литературэбзэхэу литературэбзэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Литературэм и бзэ

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • литературэ: literary language
УРЫСЫБЗЭ
  • литературэ: литературный язык

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын