литр

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

<урысыбзэ: литр < французыбзэ: litre < ижьрей грекыбзэ: λίτρα = литрэ (сицилие ахъшэ)

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [lʲitr]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • литр

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: литр литрыр -- литрхэр
Эргативнэ: литр литрым -- литрхэм
Послеложнэ: литркӀэ литрымкӀэ литрхэкӀэ литрхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: литру литрырауэ литрхэу литрхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Кубическэ сантиметр мин хъу ткӀуаткӀуэ зэрыхуэ пщалъэ кумбыгъэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Литр банкӀ.
 • Дагъэ литр.
 • Литр ныкъуэ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • литр: litre
 • Литр банкӀ: a liter bottle
 • Дагъэ литр: a litre of oil
 • Литр ныкъуэ: half a litre
УРЫСЫБЗЭ
 • литр: литр
 • Литр банкӀ: литровая банка
 • Дагъэ литр: литр масла
 • Литр ныкъуэ: пол-литра

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын