лицринэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

урысыбзэ: глицерин < ижьрей грекыбзэ: γλυκερός = ӀэфӀ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [lʲɪˈt͡srʲinɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лицрин] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лицрин лицриныр -- лицринхэр
Эргативнэ: лицрин лицриным -- лицринхэм
Послеложнэ: лицринкӀэ лицринымкӀэ лицринхэкӀэ лицринхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лицрину лицринырауэ лицринхэу лицринхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Медицинэмрэ техникэмрэ къыщагъэсэбэп, щэдагъэм къыхаху ткӀуаткӀуэ ӀэфӀ Ӏув, глицерин.

ЩАПХЪЭХЭР

  • Сэлэт фочпэбжым лицринэ дагъэри ныщахуэ. ӀуэрыӀуатэ, фольклор

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лицринэ: glycerine, glycerin, glycerol
УРЫСЫБЗЭ
  • лицринэ: глицерин

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын