логикэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: логика < ижьрей грекыбзэ: λογική = логикэ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ˈɫoɡʲɪkɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [логик] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: логикэ логикэр -- логикэхэр
Эргативнэ: логикэ логикэм -- логикэхэм
Послеложнэ: логикэкӀэ логикэмкӀэ логикэхэкӀэ логикэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: логикэу логикэрауэ логикэхэу логикэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. ЦӀыхум и гупсысэкӀэ хабзэмрэ зэрыгупсысэ щӀыкӀэмрэ зыдж щӀэныгъэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Логикэм и законхэр джын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • логикэ: logic (science)
  • Логикэм и законхэр джын: study the laws of logic
УРЫСЫБЗЭ
  • логикэ: логика (наука)
  • Логикэм и законхэр джын: изучать законы логики

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын