лом

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: лом = лом

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɫom]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лом]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лом ломыр -- ломхэр
Эргативнэ: лом ломым -- ломхэм
Послеложнэ: ломкӀэ ломымкӀэ ломхэкӀэ ломхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лому ломырауэ ломхэу ломхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Лэжьыгъэм къыщагъэсэбэп зи пэр упэпцӀа гъущӀ баш гъум.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • ЩӀы щтар ломкӀэ пхауд.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лом: crowbar, wrecking bar
  • ЩӀы щтар ломкӀэ пхауд: break through the frozen ground with a wrecking bar.
УРЫСЫБЗЭ
  • лом: лом
  • ЩӀы щтар ломкӀэ пхауд: пробить замёрзшую землю ломом.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын