лыбжьахуэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɮǝˈbʑɑ:xʷɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [л] + -ы + [бжь] + -а + [ху] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лыбжьахуэ лыбжьахуэр -- лыбжьахуэхэр
Эргативнэ: лыбжьахуэ лыбжьахуэм -- лыбжьахуэхэм
Послеложнэ: лыбжьахуэкӀэ лыбжьахуэмкӀэ лыбжьахуэхэкӀэ лыбжьахуэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лыбжьахуэу лыбжьахуэрауэ лыбжьахуэхэу лыбжьахуэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Щэ вэжахуэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лыбжьахуэ: pork rinds
УРЫСЫБЗЭ
  • лыбжьахуэ: шкварки

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын