лыбжьэкуу

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɮǝbʑɐˈkʷu:]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [л] + -ы + [бжь] + -э + [куу]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лыбжьэкуу лыбжьэкуур -- лыбжьэкуухэр
Эргативнэ: лыбжьэкуу лыбжьэкуум -- лыбжьэкуухэм
Послеложнэ: лыбжьэкуукӀэ лыбжьэкуумкӀэ лыбжьэкуухэкӀэ лыбжьэкуухэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лыбжьэкуууэ лыбжьэкуурауэ лыбжьэкуухэу лыбжьэкуухэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Бжьыныр ебэкӀыу шыпс щӀэщӀыхьауэ гуэгуш лыбжьэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Лыбжьэкуу гъэхьэзырын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лыбжьэкуу: the name of a Kabardian national dish of turkey with specially prepared gravy
УРЫСЫБЗЭ
  • лыбжьэкуу: название национального кабардинского блюда из индюшатины с подливой особого приготовления
  • Лыбжьэкуу гъэхьэзырын:

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын