лыбжьэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ɮǝˈbʑɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [л] + ы + [бжь] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "лыбжьэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. Дагъэм хэлъу жьэн, пщӀыпщӀу.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Бжьыныр лыбжьэн.
 • КӀапэр лыбжьэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • лыбжьэн: fry with a sizzle
 • Бжьыныр лыбжьэн: fry onion with a sizzle.
 • КӀапэр лыбжьэн: fry fatty sheep's tail with a sizzle.
УРЫСЫБЗЭ
 • лыбжьэн: жариться с шипением
 • Бжьыныр лыбжьэн: жарить лук с шипением
 • КӀапэр лыбжьэн: жарить курдюк с шипением.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын