лыгъуэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ɮǝˈʁʷɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [лыгъу] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэӏэс "лыгъуэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. Зыгуэрым и щӀыӀур зыгуэрым трисыкӀын, илыпщӀын (п. п. мафӀэм, дыгъэ бзий гуащӀэм).

ЩАПХЪЭХЭР

 • А лӀы къамылыфэр сыт щыгъуи дыгъэм ижьауэ, и напэр жьыбгъэм илыгъуауэ плъагъунщ. Щомахуэ Амырхъан

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Щхьэцыр мафӀэ бзийм илыгъуэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • лыгъуэн: scorch, singe, burn sb or sth
 • Щхьэцыр мафӀэ бзийм илыгъуэн: the flame singed the hair.
УРЫСЫБЗЭ
 • лыгъуэн: опалить, обжечь кого-что-л.
 • Щхьэцыр мафӀэ бзийм илыгъуэн: пламя опалило волосы.

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ɮǝˈʁʷɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [лыгъу] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "лыгъуэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. Зыгуэрым и щӀыӀур зыгуэрым (мафӀэм, дыгъэм, жьым) илыпщӀауэ, илыкхъуауэ, трисыкӀауэ щытын.

ЩАПХЪЭХЭР

 • А лӀы къамылыфэр сыт щыгъуи дыгъэм ижьауэ, и напэр жьыбгъэм илыгъуауэ плъагъунщ. Щомахуэ Амырхъан
 • Щхьэлъакъуэр тэмэму лыгъуащ, лъэсауэ гъэвэн хуейщ. ӀуэрыӀуатэ, фольклор

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • лыгъуэн: be scorched, singed or burnt
УРЫСЫБЗЭ
 • лыгъуэн: опалиться, обжечься

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын