лыджэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ˈɮǝdᶎɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [л] + -ы + [дж] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лыджэ лыджэр -- лыджэхэр
Эргативнэ: лыджэ лыджэм -- лыджэхэм
Послеложнэ: лыджэкӀэ лыджэмкӀэ лыджэхэкӀэ лыджэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лыджэу лыджэрауэ лыджэхэу лыджэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Лышхуэ зытемылъ, гъур, уэд (Ӏэщхэм хужаӀэ).

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Ӏэщ лыджэ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лыджэ: skinny, bony, thin, scrawny, gaunt (about cattle)
  • Ӏэщ лыджэ: skinny cattle
УРЫСЫБЗЭ
  • лыджэ: худой, тощий (о скоте)
  • Ӏэщ лыджэ:

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын