лыхьэлывэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ɮǝħɐˈɮǝvɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [л] + -ы + [хьэлыв] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лыхьэлывэ лыхьэлывэр -- лыхьэлывэхэр
Эргативнэ: лыхьэлывэ лыхьэлывэм -- лыхьэлывэхэм
Послеложнэ: лыхьэлывэкӀэ лыхьэлывэмкӀэ лыхьэлывэхэкӀэ лыхьэлывэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лыхьэлывэу лыхьэлывэрауэ лыхьэлывэхэу лыхьэлывэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Лы дэлъу ягъажьэ хьэлывэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Лыхьэлывэ гъэжьэн.
 • Лыхьэлывэ шхын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • лыхьэлывэ: meat pie
 • Лыхьэлывэ гъэжьэн: bake a meat pie.
 • Лыхьэлывэ шхын: eat meat pie.
УРЫСЫБЗЭ
 • лыхьэлывэ: пирог с мясом
 • Лыхьэлывэ гъэжьэн: испечь мясной пирог.
 • Лыхьэлывэ шхын: есть мясной пирог.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын