лэгъунцӏыкӏу

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɮɐʁʷǝnˈtʹsǝkʹʷ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лэгъун] + [цӏыкӏу]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лэгъунцӏыкӏу лэгъунцӏыкӏур -- лэгъунцӏыкӏухэр
Эргативнэ: лэгъунцӏыкӏу лэгъунцӏыкӏум -- лэгъунцӏыкӏухэм
Послеложнэ: лэгъунцӏыкӏукӀэ лэгъунцӏыкӏумкӀэ лэгъунцӏыкӏухэкӀэ лэгъунцӏыкӏухэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лэгъунцӏыкӏуу лэгъунцӏыкӏурауэ лэгъунцӏыкӏухэу лэгъунцӏыкӏухэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. ПсэупӀэ унэм и шындэбзиитӀым язым е унэ щӀыбагъымкӀэ щыгуащӀыхь, зи щхьэр щхьэгуэу Ӏэта пэш лъахъшэ цӀыкӀу; пщэфӀапӀэ, къуэдзапӀэ, гуэн.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лэгъунцӏыкӏу: a small room attached to a side of the house; kitchen; pantry
УРЫСЫБЗЭ
  • лэгъунцӏыкӏу: небольшая комната, пристраиваемая к дому с какой-л. стороны; кухня, чулан

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын