лэгъупэжь

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɮɐʁʷǝˈpɐʑ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лэгъуп] + -э + [жь]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лэгъупэжь лэгъупэжьыр -- лэгъупэжьхэр
Эргативнэ: лэгъупэжь лэгъупэжьым -- лэгъупэжьхэм
Послеложнэ: лэгъупэжькӀэ лэгъупэжьымкӀэ лэгъупэжьхэкӀэ лэгъупэжьхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лэгъупэжьу лэгъупэжьырауэ лэгъупэжьхэу лэгъупэжьхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Мэлыхъуэ пщыӀэм и нэхъыжь, и унафэщӀ.

ЩАПХЪЭХЭР

  • Абы [Музэчыр] зэи илъэгъуатэкъым, жаӀэжуи зэхихатэкъым мэлыхъуэ лэгъупэжь Зэчрей апхуэдэу къэгубжьауэ. Къуэдзокъуэ Хьэсэн

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ

лэгъупэжь: senior shepherd, elder shepherd

УРЫСЫБЗЭ
  • лэгъупэжь: старший чабан

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын