лэджэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɮɐˈdᶎɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лэджэн]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лэджэн лэджэныр -- лэджэнхэр
Эргативнэ: лэджэн лэджэным -- лэджэнхэм
Послеложнэ: лэджэнкӀэ лэджэнымкӀэ лэджэнхэкӀэ лэджэнхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лэджэну лэджэнырауэ лэджэнхэу лэджэнхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Жэз, гъуаплъэ с. ху. къыхэщӀыкӀа зэрыжьыщӀэ, зызэратхьэщӀэ кумбыгъэ, тас.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лэджэн: basin, pan, bowl
УРЫСЫБЗЭ
  • лэджэн: таз (сосуд)

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын