лэжьыгъапщӏэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɮɐʑǝˈʁɑ:pʹɕʹɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лэжь] + -ы + -гъ + -а + [пщӏ] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лэжьыгъапщӏэ лэжьыгъапщӏэр -- лэжьыгъапщӏэхэр
Эргативнэ: лэжьыгъапщӏэ лэжьыгъапщӏэм -- лэжьыгъапщӏэхэм
Послеложнэ: лэжьыгъапщӏэкӀэ лэжьыгъапщӏэмкӀэ лэжьыгъапщӏэхэкӀэ лэжьыгъапщӏэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лэжьыгъапщӏэу лэжьыгъапщӏэрауэ лэжьыгъапщӏэхэу лэжьыгъапщӏэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. ЦӀыхум илэжьам хуагъэув, къыпэкӀуэ пщӀэ, улахуэ, лэжьапщӀэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лэжьыгъапщӏэ: salary, wage, earnings
УРЫСЫБЗЭ
  • лэжьыгъапщӏэ: зарплата, заработок

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын