лэжьэгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɮɐ'ʑɐʁʷɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лэжь] + -э + -гъу + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лэжьэгъуэ лэжьэгъуэр -- лэжьэгъуэхэр
Эргативнэ: лэжьэгъуэ лэжьэгъуэм -- лэжьэгъуэхэм
Послеложнэ: лэжьэгъуэкӀэ лэжьэгъуэмкӀэ лэжьэгъуэхэкӀэ лэжьэгъуэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лэжьэгъуэу лэжьэгъуэрауэ лэжьэгъуэхэу лэжьэгъуэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Щылажьэ зэман.

ЩАПХЪЭХЭР

  • МэкъумэшыщӀэхэм егугъуу гъатхэ вэгъуэ, лэжьэгъуэм зыхуагъэхьэзыр. Ӏуащхьэмахуэ, журнал (художественный)

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лэжьэгъуэ: working time, working hours, time spent working
УРЫСЫБЗЭ
  • лэжьэгъуэ: рабочее время

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын