лэжьэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ɮɐ'ʑɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [лэжь] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "лэжьэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. ГуащӀэдэкӀыр, къарур къэбгъэсэбэпкӀэрэ Ӏуэхугъуэ гуэр гъэзэщӀэн, зэфӀэгъэкӀын, Ӏуэху зехьэн.

ЩАПХЪЭХЭР

 • Улажьэмэ, лыжь пшхынщ, умылъажьэмэ, лажьэ бгъуэтынщ. Псалъэжьхэр

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • щылэжьэн (щолажьэ)

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • лэжьэн: work, labour
 • щылэжьэн (щолажьэ): work swh
УРЫСЫБЗЭ
 • лэжьэн: работать
 • щылэжьэн (щолажьэ): работать где-л.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ɮɐ'ʑɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [лэжь] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "лэжьэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. Махэ хъун, къэбгъэсэбэп мыхъужу зэӀытхъын.

ЩАПХЪЭХЭР

 • Си лъакъуэр щӀым тескъузэмэ си вакъитӀыр лэжьэну къысфӀэщӀырт. Ӏуащхьэмахуэ, журнал (художественный)

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Джанэр лэжьэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • лэжьэн: wear out, become worn out
 • Джанэр лэжьэн: the shirt wore out
УРЫСЫБЗЭ
 • лэжьэн: износиться
 • Джанэр лэжьэн: рубашка износилась

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын