лэжьэфын

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɮɐʑɐˈfǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [лэжь] + -э + -ф + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "лэжьэфын"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

  1. ЛэжьапӀэ гуэр зехьэфын, лэжьыгъэ гуэр зэфӀэгъэкӀыфын.

ЩАПХЪЭХЭР

  • Мылэжьэф и гуахъуэр бэлацэщ. Псалъэжьхэр

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лэжьэфын: be able to work, know how to work
УРЫСЫБЗЭ
  • лэжьэфын: справляться с работой, уметь, быть в состоянии работать

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын