лэрыгъу

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɮɐˈrǝʁʷ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [л] + -э + -ры + -гъу]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лэрыгъу лэрыгъуыр -- лэрыгъухэр
Эргативнэ: лэрыгъу лэрыгъуым -- лэрыгъухэм
Послеложнэ: лэрыгъукӀэ лэрыгъуымкӀэ лэрыгъухэкӀэ лэрыгъухэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лэрыгъуыу лэрыгъуырауэ лэрыгъухэу лэрыгъухэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Къеныкъуэкъум, щихъуэм ищӀа фэ Ӏув пхъашэ.

ЩАПХЪЭХЭР

  • ЛӀыжьым и Ӏэгу лэрыгъур мывэм хуэдэу быдэт. Ӏуащхьэмахуэ, журнал (художественный)

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лэрыгъу: callus, corn
УРЫСЫБЗЭ
  • лэрыгъу: мозоль

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын