лэрыгъубэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ɮɐrǝˈʁʷǝbɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [л] + -э + -ры + -гъу + [б] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: лэрыгъубэ лэрыгъубэр -- лэрыгъубэхэр
Эргативнэ: лэрыгъубэ лэрыгъубэм -- лэрыгъубэхэм
Послеложнэ: лэрыгъубэкӀэ лэрыгъубэмкӀэ лэрыгъубэхэкӀэ лэрыгъубэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: лэрыгъубэу лэрыгъубэрауэ лэрыгъубэхэу лэрыгъубэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Лэрыгъум зэщӀищта.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Ӏэ лэрыгъубэ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • лэрыгъубэ: calloused
  • Ӏэ лэрыгъубэ: calloused hands
УРЫСЫБЗЭ
  • лэрыгъубэ: мозолистый
  • Ӏэ лэрыгъубэ: мозолистые руки

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын