псалъэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA ['psɑ:ɬɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [псалъ] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: псалъэ псалъэр -- псалъэхэр
Эргативнэ: псалъэ псалъэм -- псалъэхэм
Послеложнэ: псалъэкӀэ псалъэмкӀэ псалъэхэкӀэ псалъэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: псалъэу псалъэрауэ псалъэхэу псалъэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Бзэм щыщу къэхъукъащӀэ, предмет сыт хуэдэхэр къызэраӀуатэ цӀэ.
  2. Псалъэмакъ.

ЩАПХЪЭХЭР

  • Нобэрей гуфӀэгъуэшхуэм хуэфащэу, абы и инагъыр къитӀэсыфу псалъэ щхьэхуэ къыжыӀэфын хуейт. КӀэрашэ Тембот
  • Псалъэм и пэр умыщӀэу, и кӀэр пщӀэркъым. Псалъэжьхэр

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • псалъэ: 1. word, lexeme 2. speech, conversation
УРЫСЫБЗЭ
  • псалъэ: 1. слово 2. разговор; речь

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын