Jump to content

пӏэжьэжьэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [pʹɐʑɐ'ʑɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [пӏ] + -э + [жьэжь] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "пӏэжьэжьэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. Къытригъэзэжурэ мащӀэу хъеин.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Ӏэпэхэр пӀэжьэжьэн.
 • Ӏупэр пӀэжьэжьэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • пӏэжьэжьэн: move, wiggle
 • Ӏэпэхэр пӀэжьэжьэн: wiggle your fingers
 • Ӏупэр пӀэжьэжьэн: move your lips
УРЫСЫБЗЭ
 • пӏэжьэжьэн: шевелиться
 • Ӏэпэхэр пӀэжьэжьэн: шевелить пальцами
 • Ӏупэр пӀэжьэжьэн: шевелить губами

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын