Jump to content

пӏэстхъэн-лъэстхъэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [pʹɐstχɐnɬɐs'tχɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [пӏэстхъ] + -э + -н - [лъэстхъ] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "пӏэстхъэн-лъэстхъэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

  1. Ӏэбжьанэ, лъэбжьанэ с. ху. зыгуэрым тефыщӀыхьын, щыхъуэурэ, дэлъэфэхыурэ къитхъын, пӀэстхъэн.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Джэдур мэпӀастхъэ-лъастхъэ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • пӏэстхъэн-лъэстхъэн: scratch
  • Джэдур мэпӀастхъэ-лъастхъэ: the cat scratches
УРЫСЫБЗЭ
  • пӏэстхъэн-лъэстхъэн: царапаться
  • Джэдур мэпӀастхъэ-лъастхъэ: кошка царапается

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын