радио

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: радио < латиныбзэ: radiare = бзий къыбгъэдэкӀын

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ˈradʲɪo]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [радио]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: радио радиор -- радиохэр
Эргативнэ: радио радиом -- радиохэм
Послеложнэ: радиокӀэ радиомкӀэ радиохэкӀэ радиохэмкӀэ
Обстоятельственнэ: радиоуэ радиорауэ радиохэу радиохэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Псалъэхэр, макъхэр зыщӀыпӀэ икӀыу нэгъуэщӀ щӀыпӀэ гъущӀ кӀапсэ къамыгъэсэбэпу зэрынагъэс икӀи ахэр къызэраубыд Ӏэмал, апхуэдэу а Ӏэмалыр джыным ехьэлӀа наукэмрэ техникэмрэ и ӀэнатӀэ.
 2. Апхуэдэ ӀэмалкӀэ къат макъхэм едэӀуэныр къызэзыгъэпэщ Ӏэмэпсымэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Радиор джын.
 • Радио унэм щӀэшэн.
 • Радиор гъэувыӀэ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • радио: 1. radio (means of communication) 2. radio, radio broadcasting
 • Радиор джын: studio radioelectronics
 • Радио унэм щӀэшэн: install radio at home
 • Радиор гъэувыӀэ: turn off the radio
УРЫСЫБЗЭ
 • радио: 1. радио (способ связи) 2. радио, радиовещание
 • Радиор джын: изучать радиоэлектронику
 • Радио унэм щӀэшэн: провести в дом радио
 • Радиор гъэувыӀэ: выключить радио

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын