район

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: район < французыбзэ: rayon = бзий, нэбзий

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [rɐˈjɵn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [район]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: район районыр -- районхэр
Эргативнэ: район районым -- районхэм
Послеложнэ: районкӀэ районымкӀэ районхэкӀэ районхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: району районырауэ районхэу районхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Административнэ-щӀыпӀэ гуэшыкӀэм щыщ зы.
  2. Къалэшхуэхэм я административнэ-щӀыпӀэ гуэшыкӀэм щыщ зы.

ЩАПХЪЭХЭР

  • Районым щыщу Ӏэминат и закъуэ механикыу еджэну арэзы хъуащ. Къущхьэ СулътӀан

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Москва къалэм и район.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • район: 1. region (administrative and territorial unit) 2. district, area (in major cities)
  • Москва къалэм и район: Moscow Region
УРЫСЫБЗЭ
  • район: 1. район (административно-территориальная единица) 2. район (в крупных городах)
  • Москва къалэм и район: Московский район

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын