ракетэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: ракета: < итальяныбзэ: rocchetto = цыкӀуэкӀ цӀыкӀу.

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [rɐˈkʲetɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [ракет] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: ракетэ ракетэр -- ракетэхэр
Эргативнэ: ракетэ ракетэм -- ракетэхэм
Послеложнэ: ракетэкӀэ ракетэмкӀэ ракетэхэкӀэ ракетэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: ракетэу ракетэрауэ ракетэхэу ракетэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. ХьэрэкӀытӀэ; гъэсыныпхъэр щискӀэ къигъэхъу реактивнэ къарум и фӀыгъэкӀэ зекӀуэ къэзылъэтыхь аппарат.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Ракетэ утӀыпщын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • ракетэ: rocket (aircraft)
  • Ракетэ утӀыпщын: launch a rocket
УРЫСЫБЗЭ
  • ракетэ: ракета (летательный аппарат)
  • Ракетэ утӀыпщын: запустить ракету

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын