рамэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: рама < нэмыцэбзэ: Rahmen = сурэтылъэ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ˈramɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [рам] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: рамэ рамэр -- рамэхэр
Эргативнэ: рамэ рамэм -- рамэхэм
Послеложнэ: рамэкӀэ рамэмкӀэ рамэхэкӀэ рамэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: рамэу рамэрауэ рамэхэу рамэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Зыгуэр иралъхьэн папщӀэ, пхъэм, гъущӀым къыхэщӀыкӀауэ плӀимэу е нэгъуэщӀ теплъэ иӀэу ящӀыр.
  2. Щхьэгъубжэ абджхэр зыхэлъ пхъэ зэфӀэбдзэ.

ЩАПХЪЭХЭР

  • Ар [Гуашэнэху] къотэджри блыным кӀэрыт сурэтхэм бгъэдохьэри рамэ цӀыкӀуитӀыр къыфӀехыр. Зы едзыгъуэу зэхэлъ пьесэхэр

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Сурэтылъэ рамэ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • рамэ: 1. frame (for a picture, etc.) 2. frame (for example, of a window)
  • Сурэтылъэ рамэ: a picture frame
УРЫСЫБЗЭ
  • рамэ: 1. рама, рамка для чего-л. 2. рама (напр. окна)
  • Сурэтылъэ рамэ: рама картины

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын