революцэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: революция < латиныбзэ: revolūtiō = революция, зэхъуэкӀыныгъэ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [rʲɪvɐˈlʲut͡sɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [революц] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: революцэ революцэр -- революцэхэр
Эргативнэ: революцэ революцэм -- революцэхэм
Послеложнэ: революцэкӀэ революцэмкӀэ революцэхэкӀэ революцэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: революцэу революцэрауэ революцэхэу революцэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. ЦӀыхубэм и псэукӀам и лъабжьэр къутауэ, псэукӀэщӀэ ухуэныгъэ, абы хуэфащэуи Ӏуэхур зехьэныгъэ, унафэ щӀыныгъэ.
 2. ЩӀэныгъэм, техникэм, искусствэм, н. къ. зэхъуэкӀыныгъэ ин дыдэхэр къыщыхъуныгъэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Культурнэ революцэ.
 • Научно-техническэ революцэ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • революцэ: 1. revolution (social) 2. revolution (in culture, art, etc.)
 • Культурнэ революцэ: cultural revoltuion
 • Научно-техническэ революцэ: scientific and technical revolution
УРЫСЫБЗЭ
 • революцэ: 1. революция (социальная) 2. революция (в культуре, искусстве и т.п.)
 • Культурнэ революцэ: культурная революция
 • Научно-техническэ революцэ: научно-техническая революция

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын