редактор

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: редактор < латиныбзэ: rеdасtоr = зыху > redigere = хун

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [rʲɪˈdaktər]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [редактор]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: редактор редакторыр -- редакторхэр
Эргативнэ: редактор редакторым -- редакторхэм
Послеложнэ: редакторкӀэ редакторымкӀэ редакторхэкӀэ редакторхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: редактору редакторырауэ редакторхэу редакторхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Зи унафэкӀэ тхылъыр, газетыр къыдагъэкӀ, тхыгъэм хэлэжьыхьыж, ар къыдэгъэкӀыным хузэзыгъэпэщ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Газетым и редактор.
 • Тхылъым и редактор.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • редактор: editor
 • Газетым и редактор: newspaper editor
 • Тхылъым и редактор: book editor
УРЫСЫБЗЭ
 • редактор: редактор
 • Газетым и редактор: редактор газеты
 • Тхылъым и редактор: редактор книги

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын