редколлегэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: редколлегия < редакционная коллегия = редакционнэ коллегие

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [rʲɪtkɐˈlʲeɡɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [редколлег] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: редколлегэ редколлегэр -- редколлегэхэр
Эргативнэ: редколлегэ редколлегэм -- редколлегэхэм
Послеложнэ: редколлегэкӀэ редколлегэмкӀэ редколлегэхэкӀэ редколлегэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: редколлегэу редколлегэрауэ редколлегэхэу редколлегэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Редакционнэ коллегэ (газет, журнал, н. къ. къыдэзыгъэкӀ лэжьакӀуэ гуп).

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Блын газетым и редколлегэ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • редколлегэ: editorial board
  • Блын газетым и редколлегэ: bulletin board editorial board
УРЫСЫБЗЭ
  • редколлегэ: редколлегия
  • Блын газетым и редколлегэ: редколлегия стенгазеты.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын