резолюцэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: резолюция = латиныбзэ: resolutio = къэгъэлэлэныгъэ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [rʲɪzɐˈlʲut͡sɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [резолюц] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: резолюцэ резолюцэр -- резолюцэхэр
Эргативнэ: резолюцэ резолюцэм -- резолюцэхэм
Послеложнэ: резолюцэкӀэ резолюцэмкӀэ резолюцэхэкӀэ резолюцэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: резолюцэу резолюцэрауэ резолюцэхэу резолюцэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. ЗэӀущӀэ, пэкӀу, с. ху. зытепсэлъыхьа Ӏуэхугъуэ гуэрымкӀэ къащта унафэ.
 2. ӀуэхущӀафэ тхыгъэм къулыкъущӀэм тритхэ унафэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • ЗэӀущӀэм къыщащта резолюцэ.
 • Директорым и резолюцэ.
 • Резолюцэ тедзэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • резолюцэ: 1. resolution, decision (of a meeting or session) 2. order (by sb)
 • ЗэӀущӀэм къыщащта резолюцэ: resolution issued at a meeting.
 • Директорым и резолюцэ: director's order
 • Резолюцэ тедзэн: issue a resolution or order
УРЫСЫБЗЭ
 • резолюцэ: 1. резолюция (решение собрания, заседания и т.п.) 2. резолюция кого-л.
 • ЗэӀущӀэм къыщащта резолюцэ: резолюция, принятая на собрании
 • Директорым и резолюцэ: резолюция директора
 • Резолюцэ тедзэн: издать резолюцию.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын