рекорд

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

<урысыбзэ: рекорд < литиныбзэ: record = тхыгъэ, рекорд

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [rʲɪˈkort]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [рекорд]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: рекорд рекордыр -- рекордхэр
Эргативнэ: рекорд рекордым -- рекордхэм
Послеложнэ: рекордкӀэ рекордымкӀэ рекордхэкӀэ рекордхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: рекорду рекордырауэ рекордхэу рекордхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. ЕхъулӀэныгъэм и нэхъ лъэгапӀэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • РекордыщӀэ.
 • Рекордыр къутэн.
 • Дунейпсо рекорд.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • рекорд: record (sports)
 • РекордыщӀэ: a new record
 • Рекордыр къутэн: break a record
 • Дунейпсо рекорд: word record
УРЫСЫБЗЭ
 • рекорд: рекорд
 • РекордыщӀэ: новый рекорд
 • Рекордыр къутэн: побить рекорд
 • Дунейпсо рекорд: мировой рекорд

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын